ZAPOŠLJAVANJE OSI

Bifon d.o.o. je privredno društvo registrovano za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i od 2000. godine zapošljava osobe sa invaliditetom. Od 2006. godine zapošljavanje osoba sa invaliditetom ostvarivao je kroz nekoliko Projekata preko Zavoda za zapošljavanje, PIO-SESER.

Pri zapošljavanju može koristiti olakšicu novčane nadoknade po osnovu uplaćenih poreza i doprinosa sa zaposlene osobe sa invaliditetom, novčani stimulans, moguće povlastice za javne nabavke u skladu sa članom 50 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, mogućnost sufinansiranja i finansiranja programa i projekata, olakšice komunalnih usluga i druge.

Na osnovu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom formiran je Fond, kao jedan od osnovnih generatora procesa, vezanih za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Osnovni cilj Bifon d.o.o. je osiguranje uslova, da osobe sa invaliditetom potpuno konkurentno nastupaju na otvorenim tržistima rada.

U svim našim aktivnostima, rukovodimo se osnovnim zadatkom, da osobama sa invaliditetom, u skladu sa zakonskim odredbama pružimo stručnu pomoć.

Zakon uređuje:

  • pravo na rehabilitaciju, zapošljavanje i rad

  • pojmove osobe s invaliditetom i smanjene  radne sposobnosti

  • zapošljavanje i rad na otvorenom tržištu rada

  • zapošljavanje pod posebnim uvjetima

  • osnivanje i rad ustanova za profesionalnu  rehabilitaciju, zaštitnih radionica i radnih  centara mjere za poticanje zapošljavanja i rada